സുഹൃത്തുക്കളെ, 

കഴിഞ്ഞ ഒട്ടനവധി വര്‍ഷങ്ങളായി രാക്ഷസ കോളേജിന്റെ അലുംനി യു എ ഇ യില്‍ വിജയകരമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.  ഇത് വഴി ഇതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പൊങ്ങച്ചം പത്ത് പേരെ കാണിക്കാനും, പെമ്പ്രന്നോത്തിമാര്‍ക്ക് ഒരു പരദൂഷണ സഭ നിങ്ങളുടെ ചെലവില്‍ ഒരുക്കാനും  ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചു.  ഇപ്പൊ ഉള്ള പാവപ്പെട്ട മെമ്പരന്മാരുടെ മുന്നില്‍ വേഷം കെട്ടി ബോറടിക്കുന്നു എന്ന്‍ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ പരാതി പറയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി  .  ആയതിനാല്‍ രാക്ഷസ കോളേജ് അലുംനി പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ക്കാനുള്ള കാമ്പയിന്‍ വരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.  രാക്ഷസ കോളേജിന്റെ ആലുംനി അംഗത്വം കിട്ടാനുള്ള മാനദണ്ഡം താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും.